Felhasználási feltételek

1. Szolgáltató megnevezése, adatai, elérhetősége

A szolgáltató neve: Szabó János E.V.
A szolgáltató postacíme: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 149/b
A szolgáltató adószáma: 69353521-1-41.
Ügyfélszolgálat munkaideje: Minden nap 06:00-22:00
Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@optimahost.hu


2. A szerződés tárgya, tartalma

2.1. Szabó János E.V. (továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfele (továbbiakban: Előfizető, együttesen: Felek) részére a www.optimahost.hu címen elérhető weboldalán meghatározott szolgáltatásokat biztosítja az érvényes árlistában, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

2.2. Az Előfizető a szolgáltatási szerződés aláírásával és/vagy a optimahost.hu oldalon történő online megrendelés által elfogadja és magára kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2.3. A Felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.


3. A Felek jogai és kötelezettségei

3.1. Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott - vagy esetlegesen a Felek által külön megállapodásban rögzített díjakat Előfizető felé kiszámlázni vagy azokról díjbekérőt kiküldeni. A számlázás vagy díjbekérő kiküldése az Előfizető megrendelése alapján, annak kezdeményezésére a tárgyidőszak/szolgáltatási ciklus elején történik.

3.2. Az Előfizető a szolgáltatás díjának megfizetése után jogosult az általa megrendelt szolgáltatás igénybevételére.

3.3. A Szolgáltató köteles a szervereit éves viszonylatban legalább 99,5%-os rendelkezésre állás mellett működtetni. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, a rendszerfejlesztés miatti üzemszünetek, valamint a Szolgáltató hibáján kívüli, rendkívüli és vismaior esetek (pl. tűzvész, földrengés, stb.) okozta üzemzavarok.

3.4. Az Előfizető a Szolgáltató rendszerein az előírásokat betartva kizárólag a megrendelt és számára biztosított szolgáltatásokat használhatja, ellenkező esetben Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A szolgáltatások jogszerűtlen, hibás vagy helytelen használatából eredő károkért Előfizető felelősséggel tartozik.

3.5. Előfizető a Szolgáltató szervereit igénybe véve külön díj felszámítása nélkül óránként maximum 100 darab, naponta maximum 500 darab, havonta maximum 2000 darab normál méretű e-mailt küldhet ki, ennek túllépése esetén Szolgálható a kiküldést automatikusan blokkolja. Az ezt meghaladó mennyiségre külön megállapodás esetén Szolgáltató díjat számolhat fel. A kiküldések által a szerver rendeltetés szerű működésének veszélyeztetése esetén Szolgáltató azonnali hatállyal korlátozhatja az Előfizetőnek nyújtott összes szolgáltatást.

3.6. Az Előfizető köteles a szerveren általa elhelyezett kódok biztonsági frissítéseiről gondoskodni, különös tekintettel a nyílt forráskódú alkalmazásokra. Az ezen frissítések elmulasztásából eredő esetleges károkért Szolgáltató nem felel. Amennyiben Előfizető a Szolgáltató felszólítása ellenére is elmulasztja a frissítések elvégzését, úgy Szolgáltató felfüggesztheti/letilthatja az Előfizető weboldalát.

3.7. A Szolgáltató által biztosított tárhelyre feltöltött minden adatért az Előfizető felel, az ezekből eredő károkért jótáll, törvénybe ütköző tevékenységet nem végez, ilyen adatokat nem tárol.

3.8. Amennyiben az Előfizető a jelen ÁSZF feltételeinek meg nem felelő-, illetve a hatályos törvényekbe ütköző tartalmat talál tárterületén vagy a feltöltést követően szerez tudomást annak jogsértő voltáról, azt azonnal törölni és írásban jelenteni köteles a Szolgáltató felé.

3.9. Az Előfizető nem veszélyeztetheti a Szolgáltató és más szolgáltatók által üzemeltetett rendszerek biztonságát, normális működését. Ha ezt mégis megteszi, az a Szolgáltató által az Előfizető részére biztosított szolgáltatások kikapcsolását, kártérítési igény megállapítását, illetve szükség esetén a kártérítési igény jogi úton történő érvényesítését vonhatja maga után.

3.10. Az Előfizető a Szolgáltató szervereinek igénybe vételével nem küldhet kéretlen reklámleveleket (SPAM). SPAM-nek minősül az engedélykérő levél is, amelynek címzettjei nem kértek ilyet. Tilos a Szolgáltató szerverein az internetről összegyűjtött vagy vásárolt címlista tárolása és nyilvántartása! A törvényes, önkéntes feliratkozás útján létrejött címlisták felhasználhatók hírlevél kiküldésére, azonban a kiküldött levelekben minden esetben fel kell kínálni a kattintásos leiratkozás lehetőségét. Amennyiben az Előfizető törvényt sértő SPAM-küldést folytat, a Szolgáltató jogában áll az Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3.11. Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait saját nyilvántartásában szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át, nem teheti hozzáférhetővé. Kivételt képez az adatszolgáltatásra való törvényi kötelezettség, valamint a számlatartozással kapcsolatos eljárás keretében ügyvéd vagy adósságkezelő társaság részére történő adatszolgáltatás.

3.12. Előfizető köteles az igénybe vett szolgáltatásokért az árlistában megadott - vagy esetlegesen a Felek által külön megállapodásban rögzített díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem vagy a szolgáltatások meghosszabbításának elmulasztása esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, a szolgáltatások későbbi visszakapcsolásáért pedig külön díjat számolhat fel. Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a számlatartozás miatti vagy a szolgáltatás meghosszabbításának elmaradásából eredő szolgáltatás-felfüggesztés okozta bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért.

3.13. Szolgáltató jogosult a szerverein tárolt fájlok letöltéseihez tartozó időpontokat és ip címeket, valamint a szerverei működésének részét képező bármilyen technikai eseményt rögzíteni, és a rögzített adatokról legfeljebb 3 hónap időtartamban biztonsági mentést tárolni. Szolgáltató jogosult a szerverein tárolt fájlokról biztonsági mentést készíteni, azonban a biztonsági mentések tartalmát kizárólag az Előfizető kifejezett kérése alapján (pl. hibakeresés, kérelmezett adatvisszaállítás esetén) vagy víruskeresés, illetve kiszolgáló rendszerei ellen irányuló jogellenes cselekedetek feltárása, megakadályozása, valamint megszüntetése okán ismerheti meg. A Szolgáltató a rögzített adatokat és az azokról készült biztonsági mentéseket harmadik félnek nem adja ki (ez alól kivételt képeznek hivatalos eljárás kapcsán az arra jogosult hatóságok), a rögzítést követő 3 hónap eltelte után pedig rendszereiből visszaállíthatatlanul törli azokat. A szolgáltató mentesül a megsemmisítési kötelezettség alól, amennyiben feltételezhető az adatok érintettsége valamely hivatalos eljárás során.

3.14. Előfizető köteles a Szolgáltatónak megadott elérhetőségi- és számlázási adataiban bekövetkezett változásokat 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni. Ezen kötelezettség elmulasztásából fakadóan az Előfizetőt ért esetleges károkért Szolgáltatót nem terheli felelősség.

3.15. Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja, azonban visszamenőlegesen díjemelést nem érvényesíthet. Szolgáltató az aktuális listaárakat a optimahost.hu weboldalon köteles frissíteni. Az árváltozások sem az Előfizető, sem a Szolgáltató részéről nem érvényesíthetők a már megfizetett időszakra, vagyis árcsökkentés esetén a már kifizetett időszakra kompenzáció nem jár vissza, áremelés esetén a már kifizetett időszakra felárat számolni nem lehet.

3.16. Szolgáltató a optimahost.hu oldalon közli, hogy mely hosting csomagok esetén vállalja napi 1 biztonsági mentés elkészítését és a napi mentések tárolását legalább 14 napon keresztül. Ezen hosting csomagok esetében az Előfizető hibájából történő adatvesztéskor Szolgáltató külön díj ellenében és kizárólag az Előfizető kérésére állít vissza adatot, amennyiben a bejelentés Szolgáltatóhoz az adatvesztést követő 7 napon belül megtörténik. Amennyiben az adatvesztés nem az Előfizető hibájából vagy közreműködésével történt és az adott hosting csomaghoz napi adatmentést is biztosít a Szolgáltató, úgy az elveszett adatokat Szolgáltató a lehető leghamarabb, de legfeljebb 72 órán belül köteles visszaállítani. Amennyiben ez történik meg, úgy az Előfizető minden további megkezdett 24 órára 1000Ft, de összesen legfeljebb a hosting csomag éves díjának kétszeresének megfelelő összeget követelhet kártérítésként a Szolgáltatótól.

3.17. Előfizető minden új domain név regisztrációjával elfogadja az adott domain végződésre vonatkozó Domain regisztrációs szabályzatot. Ennek értelmében .hu végződésű domain nevek estében elfogadja a http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html oldalon található szabályzatot, .eu domain nevek esetében a http://www.eurid.eu/hu/regisztraljon-eu-t/eu-regisztracios-tippek/eu-domain-nev-regisztracios-szabalyok oldalon foglaltakat, com/net/org/info/biz esetében a https://www.icann.org/resources/pages/agreements-en oldalon olvasható szabályzatokat, míg a .co.uk/.uk esetében a http://www.nominet.org.uk/go/terms oldalon megfogalmazott kitételeket.


4. Vegyes rendelkezések

4.1. Szolgáltató a szerződésekkel, megrendelésekkel kapcsolatos valamennyi értesítést az Ügyfél által megadott cím alapján elektronikus levélben (e-mailben) teljesíti. Az elektronikus levelek a felek közötti kommunikáció és a szerződés teljesítésének kölcsönösen elfogadott alapját, vitás kérdésekben bizonyítékát képezik. A felek a kapcsolattartásra kijelölt postafiókok olvasásáról gondoskodni kötelesek, beleérte ebbe a SPAM mappába érkezett levelek rendszeres átnézését is. A kapcsolattartási e-mail címekre elküldött értesítéseket a felek kölcsönösen kézhez vettnek tekintik. Az átirányított levelek kézbesítéséért a Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni az esetleges fogadó oldali hibák miatt.

4.2. Szolgáltató a szolgáltatásai árát úgy határozza meg, hogy osztott szolgáltatások esetén az egyes ügyfelek normál felhasználási feltételek mellett költség-hatékony és biztonságosan igénybe vehető szolgáltatásokat kapjanak. Webtárhely szolgáltatás esetén Szolgáltató a normál felhasználást az átlagos weboldal letöltési szám, a MySql kapcsolatok számának percenként számolt maximuma és ezen számok átlaga, a napi MySql adatforgalom, valamint a CPU és Memória használat alapján határozza meg. E-mail szolgáltatás esetén a normál felhasználást a kiküldött és fogadott levelek adatmennyisége, a küldés sűrűsége határozza meg az összes előfizető felhasználását alapul véve. Az átlagos felhasználás jelentős, legalább ötszörös túllépése a szerver túlterheléséből adódóan az osztott szolgáltatások más igénybe vevőit is negatívan érintheti, ezért az ilyen igényű ügyfelekkel a Szolgáltató egyedi megállapodást és szerződést köt, igényeit esetenként dedikált erőforrásokkal szolgálja ki. A várható, átlagostól eltérő igényeket a szolgáltatás igénybevétele előtt az Előfizető a Szolgáltató tudomására kell, hogy hozza. Ennek elmulasztásakor bizonyos esetekben automatikus korlátozás léphet érvénybe, melyből adódó kiszolgálás-leállásért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

4.3 A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A Szolgáltató felelőssége semmiképpen nem haladhatja meg azt az összeget, amelyet az Ügyfél az érintett szolgáltatással kapcsolatosan az eseményt megelőző 12 hónapban fizetett a Szolgáltató számára.

4.4. A Szolgáltató honlapján elérhető információk és anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót illetik meg. Szolgáltató előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személy ezen tartalmakat semmilyen módon nem teheti közzé, nem használhatja és nem másolhatja.

4.5. Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények a teljesség igénye nélkül például: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve egyéb természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.

4.6. A Felek közti elektronikus levelezés tartalma bizalmas információnak minősül, azt nyilvánosságra hozni vagy abba akár zárt körű, akár nyilvános fórumokban részben vagy egészben betekintést adni kizárólag a másik érintett fél hozzájárulásával lehet. Amennyiben bármelyik fél ennek a kitételnek nem tesz eleget, úgy szerződésszegést követ el és minden ilyen esemény után legkevesebb 80ezer forint kártérítést köteles fizetni a másik félnek amellett, hogy az a szerződést erre az eseményre hivatkozva azonnali hatállyal fel is mondhatja.


5. A szerződés hatálya, megszűnése

5.1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat - ha arról a Felek másképpen nem rendelkeznek- határozatlan időtartamra nyújtja az Előfizető számára.

5.2. A szerződés normál felmondási ideje külön megegyezés hiányában 15 nap.

5.3. A szerződés automatikusan megszűnik bármely fél jogutód nélküli megszűnése esetén vagy úgy, ha szolgáltatás meghosszabbítását Előfizető elmulasztja a lejárat előtti 90 naptári napon belül megtenni.

5.4. A szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban történhet meg, postai vagy elektronikus levél útján.

5.5. A szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.

5.6. Mindkét fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.

5.7. A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

5.8. Amennyiben jelen szerződés alkalmazásából eredő vita esetén a Felek nem jutnak egyezségre, úgy a Felek alávetik magukat a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.

Iratkozz fel a -10%-os kuponért itt!

Csatlakozz a MAD MONKEY csapatához és értesülj a legfrissebb V.I.P akciókról mindenkinél hamarabb!
Elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a MadMonkey.hu hírlevelet, ajánlatokat küldjön email címemre.